Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường

  Thứ Wed, 20/11/2019  (0)Bình luận

1. Báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường là gì?

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay còn gọi là báo cáo hoàn thành ĐTM/KHBVMT/Đề án bảo vệ môi trường)

- Đó là hồ sơ môi trường mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần phải báo cáo về công tác thực hiện các công trình bảo vệ môi trường sau khi đã được cấp giấy Phê duyệt ĐTM, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (đối với các dự án đầu tư chuẩn bị triển khai xây dựng) hoặc giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (đối với các dự án đã đi vào hoạt động)

2. Đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

- Các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2019.

- Các dự án đã được cấp giấy xác nhận ĐTM, KHBVMT và Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường có quy mô, tính chất tương đương với các dự án được quy định tại Cột 2 và yêu cầu cần phải thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tương ứng với quy mô, tính chất của dự án tại Cột 4 tại Phụ lục II.

- Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là cơ quan phê duyệt, xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường của dự án.

3. Hồ sơ báo cáo lập báo cáo các công trình bảo vệ môi trường

Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường bao gồm:

- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

- Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường của dự án đã được phê duyệt;

- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

4. Quy trình nộp hồ sơ báo cáo kết quả hoàn thành công tác bảo vệ môi trường

5. Trung tâm an toàn môi trường ETECH - Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH:

- Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;

- Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;

- Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;

- Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;

- Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình, hoàn thiện các thủ tục môi trường nhanh chóng và hiệu quả nhất

[Môi trường ETECH - Hợp tác cùng phát triển]

 

Viết bình luận của bạn: