1. Giấy phép xả thải là gì?

1.1. Giấy phép xả thải là một trong những giấy phép không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất.

1.2. Giấy phép xả thải là 1 hình thức chuyển giao việc xử lý từ chủ nguồn thải đến nơi tiếp nhận xử lý, thuận lợi cho các doanh nghiệp không có điều kiện trực tiếp xử lý.

2. Xin cấp giấy phép xả thải để làm gì?

2.1. Đây là hồ sơ pháp lý quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

2.2. Giấy phép xả thải sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương biết nguồn gốc xả thải, chất lượng nước xả thải và nguồn tiếp nhận.Chính quyền sẽ dựa vào giấy phép xả thải để kiểm tra, đối chiếu và dễ kiểm soát lưu vực hơn.

2.3. Lập giấy phép xả thải nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác liên quan, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

3. Đối tượng cần xin cấp giấy phép xả thải ?

3.1. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

- Nếu quy mô xả nước thải của cơ sở đó vượt quá 5m3/ngày đêm

- Nếu trong nước thải có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ
- Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đó không xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

3.2. Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản:
- Nếu quy mô xả nước thải của cơ sở đó vượt quá 10.000 m3/ngày đêm
- Cơ sở đó nuôi trồng thủy sản không phải trên biển, sông, suối, hồ chứa.

3.3. Thẩm quyền cơ quan cấp giấy phép

- Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.

- Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.

- Thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá 10 năm, nếu xin gia hạn thêm thì thời gian gia hạn không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia hạn, giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cũ phải còn hiệu lực ít nhất 3 tháng.

4. Các căn cứ pháp luật quy định việc xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013.
- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước.
- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
- Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.

5. Trình tự thực hiện xin cấp giấy xả thải vào nguồn nước

5.1. Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua bưu điện.

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

5.2. Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ theo quy định và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp).

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

5.3. Bước 3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định đề án/báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án/báo cáo.

- Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án/báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án/báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án/báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án/báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc.

- Trường hợp phải lập lại đề án/báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án/báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

5.4. Bước 4. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày có giấy phép, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ.

6. Thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (theo mẫu);

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải (theo mẫu); báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước (theo mẫu);

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải;

- Bản sao hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập đề án, báo cáo.

7. Trung tâm an toàn môi trường ETECH - Chi nhánh công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH:

- Nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu theo quy định;

- Kinh nghiệm thực hiện các dự án trong và ngoài nước;

- Đội ngũ chuyên môn, tư vấn được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết và tận tình;

- Cung cấp, hỗ trợ đa dịch vụ, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và thời gian;

- Sản phẩm chất lượng nhất, thời gian nhanh nhất, chi phí tiết kiệm nhất;

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình, hoàn thiện các thủ tục môi trường nhanh chóng và hiệu quả nhất

[Môi trường ETECH - Hợp tác cùng phát triển]