Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6 được quy định trong nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động về Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trăc môi trường lao động như sau:

             Điều 17: Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

            Điều 18: Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên;

           Điều 19: Thời gian huấn luyện

Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

           Kết quả sau huấn luyện

Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho người được huấn luyện thuộc các nhóm 6 sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu;

          Chương trình khung huấn luyện

Quy định tại phụ lục I nghị định 140/2018/NĐ-CP như sau:

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (gi)

Tổng s

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

3

3

 

 

II

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

 

 

Tổng cộng

4

4