Điều kiện của tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động?

  Thứ Tue, 12/05/2020  (0)Bình luận

Tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động bảo đảm điều kiện sau đây: 1. Đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp cung ứng dịch vụ quan trắc môi trường lao động. 2. Có đủ nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động.

Xem chi tiết

Quan trắc môi trường lao động là gì?

  Thứ Tue, 17/03/2020  (0)Bình luận

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động đo đạc; đánh giá và đo lường các số liệu, các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc. Từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng và chống một số bệnh nghề nghiệp cho người lao động.